Privatlivspolitik

 

Introduktion.

For at kunne levere tegnsprogstolkning er der vigtige personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Privatlivspolitikken er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvad de anvendes til. Dette er vigtige oplysninger, som jeg håber, du vil tage dig tid til at læse.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig.

 

Dataansvarlig:

Mette Bjerring

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig:

Mail: tolk@mettebjerring.com

Mobilnummer: 22 58 00 47

 

Behandling af dine personoplysninger.

De personoplysninger der behandles, er dem, som du eller en anden part, eksempelvis Den Nationale Tolkemyndighed eller et sygehus, har udleveret til mig i forbindelse med bestilling af tolk.

 

Disse personoplysninger behandler jeg for at kunne levere tolk til dig i forskellige sammenhænge. Med disse oplysninger kan jeg søge offentlige myndigheder om bevilling og betalingstilsagn.

 

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Dit navn, adresse, telefon/sms-nummer, e-mail
 • Adressen, hvor opgaven skal foregå og nødvendige oplysninger om opgavens indhold.
 • Dit CPR-nummer, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med fakturering til relevant myndighed.

 

 

Retsgrundlaget for at samle disse personoplysninger ind er, databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b og c.

 

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring.

Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans længere. Dog opbevarer jeg altid de nødvendige oplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan dine personoplysninger behandles (oplysningspligt.)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet.)

 

Som tolkevirksomhed bruger jeg ingen persondata til at lave direkte markedsføring eller profilering.


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til den persondataansvarlige.

Anmodninger kan afvises, hvis de:

 • Er urimeligt gentagende.
 • Kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt.)
 • Påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.
 • Vil være ekstremt upraktiske (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier.)

Jeg bestræber mig på at vedligeholde mine tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når jeg sletter dine personoplysninger fra mine tjenester, er det derfor muligt, at jeg ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivserverne med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra sikkerhedskopisystemerne.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Oplysninger, som jeg videregiver i forbindelse med opgaveløsning.

I de tilfælde, hvor tolkeopgaver løses i samarbejde med andre tolkeleverandører, videregiver jeg med dit samtykke personlige oplysninger til den anden virksomhed med henblik på løsningen af den konkrete tolkeopgave.

 • Jeg sikrer mig, at de tolkevirksomheder, jeg samarbejder med, behandler dine personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med persondatapolitikken.

 

Oplysninger, som jeg videregiver af juridiske årsager.

Jeg videregiver personlige oplysninger til Den Nationale Tolkemyndighed, STUK eller lignende offentlige myndigheder hvis deres adgang, brug og bevarelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love og bestemmelser, ifm sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Opfylde deres registreringskrav.
 • Forhindre, eller på anden måde beskytte mod bedrageri og derved skabe øget sikkerhed.
 • Holde tolkevirksomheden fri fra skade, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 

Informationssikkerhed.

For at undgå uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som jeg lagrer, har jeg implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger i tolkevirksomheden:

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på tolkefirmaets vegne.
 • Gennemførelse af løbende risikovurdering af alle systemer, der behandler personoplysninger, for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i tolkevirksomheden.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder.

Der gennemgås regelmæssigt, at persondatapolitikken overholdes. Hvis jeg modtager formelle skriftlige klager, kontakter jeg afsenderen for at følge op på klagen. Jeg samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at behandle klager om overførsel af personlige data, som jeg ikke kan løse direkte med klagende part.